OV - Geweld

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: OV-geweld

Onderwerp: OV-geweld

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Sinds december 2014 koppelen Arriva en de politie in de gebieden waar Arriva bus- en treinverkeer verzorgt hun gegevens. In Zuid-Holland is daardoor het aantal opgeloste zware geweldsdaden in bus en trein met 50 % gestegen, tot 80%. Zeer aansprekende resultaten. Het idee is zo simpel en goedkoop dat de vraag rijst waarom niemand dit niet eerder bedacht heeft.

Arriva stelt het systeem "om niet" aan een ieder ter beschikking, daar men niet wil concurreren op veiligheid.

De PVV fractie heeft de navolgende vragen:

1.
Worden de gegevens van alle geweldsincidenten in het openbaar vervoer in de provincie Utrecht gekoppeld aan de politiegegevens?

Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten geweest?

Zo nee, bent u dan bereid om zo spoedig mogelijk dit systeem in te voeren en daartoe met andere provincies of overheden die dit systeem voeren en/of Arriva contact op te nemen.

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

René Dercksen

Interpellatiedebat Windmolens Vervolg

Interpellatiedebat windmolens vervolg

De PVV-fractie heeft op 29 september jl. wederom de windmolenproblematiek aan de orde gesteld in provinciale staten. De PVV kwam met 4 voorstellen.

Overlast Houten
De PVV bevroeg de Gedeputeerde naar de resultaten van de metingen die door onderzoeksbureau Peutz i.o. de gemeente zijn gedaan. Gedeputeerde De Vries (D66) meldde dat de metingen aangaven dat de normen niet zijn overschreden en dat er dus niets aan de hand was.

Echter de meetrapporten gaven aan dat er wel degelijk forse overschrijdingen hadden plaatsgevonden en dat Eneco een bestuurlijke waarschuwing had gekregen. Na de nodige achterkamertjes politiek werd echter deze waarschuwing om volstrekt onduidelijke redenen door wethouder Van Liere (ook D66) weer ingetrokken.

Lees verder

Interpellatiedebat windmolens

Interpellatiedebat windmolens

De PVV-fractie in Provinciale Staten van Utrecht heeft voor 29 september a.s. een interpellatiedebat aangevraagd over de ellende die windmolens in de provincie Utrecht veroorzaken.

De PVV-Utrecht zal er voor pleiten dat de rol van de bewoners groter wordt en niet meer kan worden genegeerd, dat windmolens op grotere afstand van woningen worden geplaatst, zoals in tal van landen al gebruikelijk is en dat er streng toezicht is op de naleving van de voorschriften.
Fractievoorzitter René Dercksen: "Er staan windmolens op korte afstand van woningen waar mensen overlast van ervaren, woningen worden minder waard, maar de bewoners worden niet gehoord en serieus genomen. Het lijkt er op dat Eneco de plaats van het gemeentebestuur in Houten, Nieuwegein en Vianen volledig heeft overgenomen. Daar willen we wat aan doen."

De les van alle partijen van de bijeenkomst van de bewonersorganisatie op 22 september jl. was dat de bewoners eindelijk gehoord dienen te worden. "Wij bieden die partijen maandag de mogelijkheid de daad bij het woord te voeren. Ik laat me graag verrassen, maar ik vrees dat ze de bewoners een dag later al weer vergeten waren" aldus René Dercksen.

Open brief aan Burgemeester Naafs van Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

T.a.v. de burgemeester de heer G.F. Naafs
Postbus 200
3940 AE DOORN 

 

Utrecht,                        19 mei 2014

 

Betreft,                         Asielzoekerscentrum Overberg

 

Geachte heer Naafs,

Naar aanleiding van berichten in de media dat er in uw gemeente, te weten in Overberg, een groot asielzoekerscentrum zal worden gevestigd vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Lees verder

Ombudsman

Ombudsman

Op 14 juni 2014 vroeg de PVV-fractie aandacht voor een varkenshouder in Woudenberg. Hij vroeg   compensatie voor de door hem gemaakte advieskosten, toen bleek dat de provincie de door haar geïnitieerde plannen  om hem te laten verhuizen  weer schrapte.

De provincie weigerde hem deze kosten te vergoeden, waarna de varkenshouder de Ombudsman aan zijn zijde vond die het handelen van de provincie als onredelijk en niet behoorlijk betitelde. Vorig jaar verweerde de Gedeputeerde zich met het argument dat er 75 vergelijkbare gevallen à € 10.000,00 waren en dat daarmee het risico voor de provincie € 7,5 ton zou bedragen.

Uit onderzoek bleek dat noch het aantal vergelijkbare gevallen juist was, noch het bedrag van €10.000,00 per geval. Daarnaast stelde de ombudsman vast dat precedentwerking geen juridische grond is om een schadevergoeding te weigeren en verzocht hij de provincie zich te houden aan de “schadevergoedingswijzer”. Dat is de handleiding voor overheden om schadevergoedingen te beoordelen.

De Gedeputeerde had echter geen boodschap aan alle (juridische) argumenten van de Ombudsman en bleef van mening dat de hardwerkende ondernemer maar naar de rechter moest gaan, wetende dat hij als Gedeputeerde uit de portemonnee van de belastingbetaler een dure advocaat kan betalen, terwijl deze ondernemer daar hard voor moet werken. Kortom, een staaltje onvervalste oude politiek.

Nog onthutsender was het dat onze motie die de provincie opriep om zich te houden aan de “schadevergoedingswijzer” van de Ombudsman, die overheden oproept om vooral redelijk te zijn, alleen door de CU, PvdD en de SP werd gesteund. Goed om te onthouden als u zich afvraagt wie zich nu wel en wie zich nu niet achter de (hardwerkende) burgers en ondernemers in onze provincie schaart.

René Dercksen, Fractievoorzitter PVV Provincie Utrecht

Verklaring

 

VERKLARING

Naar aanleiding van de ontstane ophef over uitspraken van onze partijleider verklaart de Utrechtse PVV-fractie als volgt:

De fractie van de PVV in Provinciale Staten van Utrecht laat zich in haar doen en laten primair leiden door de belangen van de PVV-kiezers. De PVV is de enige partij die de problemen benoemt die ontstaan door de immigratie, de Islam, de groepen die de samenleving ontregelen, etc. Iedereen kent sinds de oprichting van de PVV onze standpunten en de bijbehorende context.

De PVV-fractie in de provincie Utrecht heeft nooit een groep mensen verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van een deel van de groep en zal dat ook nooit doen, hoe groot of klein dat deel van de groep ook is of welke achtergrond die groep ook heeft. Wij waren er van overtuigd en in die mening zijn wij gesterkt, dat dit ook nooit de intentie is geweest van de betrokken uitspraak. Wij wensen dan ook de feiten te scheiden van de hetze.

Wij onderschrijven het PVV-verkiezingsprogramma, waaronder het denaturaliseren van criminelen met een dubbel paspoort.

Wij blijven ons inzetten voor de kiezers die op de PVV hebben gestemd, kiezers voor wie de PVV vaak de laatste (politieke) strohalm is. Die laten wij niet in de steek.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

(Sir Winston Churchill)

PVV-fractie Provincie Utrecht