Verkeersinfarct Utrecht

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Verkeersinfarct Utrecht

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
Het college van de Gemeente Utrecht van SP, D66, VVD en GroenLinks hebben in al hun wijsheid besloten een verkeersplan op te stellen dat op de eerste dag dat men een begin maakte met de uitvoering een verkeersinfarct opleverde.

Uren stonden automobilisten vast, daar waar auto’s in de file veel meer uitstoten dan auto’s die rijden. Maar ook het openbaar vervoer liep door deze plannen in de soep.

Naar aanleiding daarvan heeft de PVV fractie de navolgende vragen:

1.
In het coalitieakkoord is het volgende afgesproken: “Wij werken aan beperking en voorkoming van luchtvervuiling”.

Het Utrechtse verkeersplan levert enorme files op en dus veel meer uitstoot. In hoeverre levert dat een bijdrage aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en gaat u de gemeente Utrecht daar op aanspreken?

2.
Ook het openbaar vervoer stond muurvast. Het op tijd rijden is een belangrijk element bij de beoordeling van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Gaat u het college, maar wellicht ook de SP, GroenLinks, VVD en D66, aanspreken op deze afbraak van het openbaar vervoer? Zo nee, waarom niet?

3.
Gaat u alles in het werk stellen om overlast op provinciale wegen te voorkomen, zodat niet ook de automobilisten en de gebruikers van het openbaar vervoer buiten de gemeentegrenzen het slachtoffer worden van dit ridicule plan?

4.
VVD-raadlid Van Schie suggereert dat een gehalveerde weg net zo veel capaciteit heeft als een niet gehalveerde weg. Kent u voorbeelden van drukke wegen waarbij de helft van de weg wordt afgegraven en waarbij de capaciteit niet verminderde zoals de VVD in de gemeente Utrecht stelt?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen

Subsidie NMU

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: subsidie NMU

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:
In het openbaar verslag van de GS-vergadering van 15 december jl. werd melding gemaakt van een subsidie aan de NMU.
Er is een “duurzaamheids-netwerk” dat in 2013 (!) is overgedragen aan de NMU met de opdracht er een zelfvoorzienend netwerk van te maken. In 2015 (!), dat is dus 2 jaar later, is daartoe pas een business model ontworpen. De beslissing daartoe was al in 2012 genomen.

De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1.
Wat is er tussen 2012 en 2015 gebeurd?

2.
Op 15 december jl. besluit GS tot het verstrekken tot een subsidie tot 1 januari 2016. Is de conclusie dan juist het dat deze voor slechts 2 weken bedoeld is?

3.
Getuigt dit van hap-snap beleid? Zo nee, waarom niet?

4.
Hoe hoog bedraagt het bedrag van de subsidie en wat wordt daar exact voor gedaan? Kon dat niet betaald worden uit die enorme berg subsidie waaronder de NMU al bedolven wordt? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen

PVV vragen over recent PCL-advies

Onderwerp: asielinvasie


Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:


Van het PCL ontvingen wij een totaal wereldvreemd advies ter zake het vluchtelingenvraagstuk, waarin onder andere voorbij wordt gegaan aan het simpele gegeven dat de immigranten helemaal geen vluchtelingen zijn vanwege het gegeven dat men via vele veilige landen op zoek is gegaan naar de landen met de meest uitgebreide verzorgingsstaat. Het zijn dan ook geen vluchtelingen, maar immigranten.
Het PCL meldt dat er vooral vluchtelingen (lees:immigranten) komen uit Syrië en Eritrea. Dat is feitelijk onjuist. Eén van de vele feitelijke onjuistheden in het rapport. Uit cijfers van de UNHCR blijkt dat het aantal immigranten uit Eritrea in 2016 verwaarloosbaar is.

De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1.
Wat moeten wij met een advies dat feitelijke onjuistheden bevat? Acht u het een rol van de PCL om extreem linkse adviezen te verstrekken? Zo ja, waarom?

2.
Waar bemoeit dit wereldvreemde gezelschap zich mee dat tot taak heeft adviezen te verstrekken ter zake het provinciaal beleid voor de leefomgeving (en nu nota bene voorstelt woningen te bouwen?

3.
Waarom realiseert de PCL zich niet dat er nog ca. 1,3 miljoen mensen in de provincie Utrecht wonen die een belang hebben? Het belang van een leefbare leefomgeving. Waaronder in het bijzonder: vrouwen, meisjes, homo’s, Joden, Christenen?

4.
Wilt u de PCL bij gebleken incompetentie onmiddellijk opheffen en hiertoe toestemming vragen van de minister? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen

Nep-groene stroom

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Nep-groene stroom

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
Op 19 januari jl. verstuurde u de antwoorden op de vragen van de D66 fractie die blootlegde dat er binnen de provincie nog een enorme kennislacune aanwezig is voor wat betreft nep-groene stroom.
De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen met het dringende verzoek deze per vraag helder te beantwoorden.

Na realisatie van alle in het energieakkoord afgesproken hoeveelheid windenergie zal volgens de minister slechts 3,2% van de Nederlandse energiebehoefte worden gerealiseerd door windmolens. Onafhankelijke wetenschappers komen slechts tot 2% daar die zich baseren op de feiten en niet op de verwachting dat windmolens plots veel effectiever zullen worden. Daar zijn namelijk geen aanwijzingen voor. Van het Nederlandse elektriciteitsverbruik bedraagt de door de minister voorziene windenergie dan slechts 10%.

Alleen al voor de exploitatie van windmolens is dan (alleen voor de molens uit het energieakkoord) ca. € 45 miljard subsidie gereserveerd. Daar komen nog tientallen miljarden bij voor de aanpassing en aanleg van de netwerken. Windmolens hebben een levensduur van 20 jaar. Op zee waarschijnlijk korter, maar daarmee is nog niet genoeg ervaring opgedaan. Na 20 jaar gaan de molens de vuilnishoop op, Nederland achterlatend met een schadepost van minimaal € 45 miljard.

Energie van windmolens worden direct op het net gezet waardoor het niet meer traceerbaar is. Er vindt geen opslag van energie van windmolens plaats. Windmolens leveren slechts in een zeer beperkt deel van de tijd energie op. Vaak slechts voor maar 25% van de tijd. Wij verwijzen naar de dramatische cijfers van Windpak Houten van Eneco.

Lees verder

Nul op de (thermo) meter

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Nul op de (thermo)meter woningen
Datum: 11 januari 2016

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:

Bij een proefproject in Tulburg van 17 nul-op-de-meter woningen blijken veel klachten te zijn. Een aantal mensen heeft met een deken op de bank de feestdagen moeten doorbrengen. Het lijkt er dan ook op dat de term nul-op-de-meter dient te worden vervangen door nul-op-de-thermometer.
Bij de PVV-fractie zijn meer projecten bekend waarbij o.a. de WKO-installatie gebrekkig functioneert.
De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1.
Heeft u kennis genomen van deze berichten?

2.
Wat gaat GS doen om te voorkomen dat dergelijke, mede door de Utrechtse belastingbetaler gefinancierde, projecten ook lijden tot niet functionerende installaties en klachten?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen

Stenengooiers naar de bus van Connexxion in Amersfoort

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Eerste incident stenen gooien naar de bus van Connexxion in Amersfoort

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
Eerder stelde de PVV-fractie al vragen over het onbestraft laten van de stenengooiers naar bussen van Connexxion. Met het laatste incident waarbij nu zelfs een ruit aan diggelen ging heeft de PVV-fractie wederom de navolgende vragen:

1. Hoeveel stenengooiers zijn naar aanleiding van het eerste incident intussen opgespoord en opgepakt?

2. Welke sancties heeft het OM deze gewelddadige daders intussen opgelegd?

3. Heeft GS intussen haar mening, dat er geen vervoersverbod kan worden opgelegd, de PVV stelde voor om deze vandalen, behalve sancties door het OM een vervoersverbod op te leggen, veranderd?

4. Is GS - na het nieuwste incident van stenengooien - intussen bereid om toch over te gaan tot het instellen van een vervoersverbod? Tenminste, als de daders opgespoord en aangehouden kunnen worden?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen