Ecoducten

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen en Elly Broere
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Ecoducten

Onderwerp: Ecoducten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Met betrekking tot het door de provincie gevoerde beleid ter zake het verbinden van natuurgebieden heeft de PVV-fractie de navolgende vragen.

1.
Hoeveel heeft de provincie, direct dan wel via aan de provincie gelieerde organisaties, tot op heden uitgegeven aan het verbinden van natuurgebieden. Hierin zijn o.a. begrepen kosten voor ecoducten, onteigeningen, uitkoop van grondbezitters, tunnels, begeleiding, coördinatie etc.

2.
Wat heeft dit concreet, in aantallen, betekent voor de biodiversiteit en hoe verhouden die cijfers zich tot die het CBS publiceert?

 

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,

Elly Broere (PVV)
René Dercksen (PVV)

Fair Trade Provincie

Onderwerp: Fair Trade Provincie

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

In uw vergadering van 11 december jl. stemde u in met de ambitie om Fair Trade Provincie te worden.

Daarover heeft de PVV-fractie de navolgende vragen:

Lees verder