OV - Geweld

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: OV-geweld

Onderwerp: OV-geweld

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Sinds december 2014 koppelen Arriva en de politie in de gebieden waar Arriva bus- en treinverkeer verzorgt hun gegevens. In Zuid-Holland is daardoor het aantal opgeloste zware geweldsdaden in bus en trein met 50 % gestegen, tot 80%. Zeer aansprekende resultaten. Het idee is zo simpel en goedkoop dat de vraag rijst waarom niemand dit niet eerder bedacht heeft.

Arriva stelt het systeem "om niet" aan een ieder ter beschikking, daar men niet wil concurreren op veiligheid.

De PVV fractie heeft de navolgende vragen:

1.
Worden de gegevens van alle geweldsincidenten in het openbaar vervoer in de provincie Utrecht gekoppeld aan de politiegegevens?

Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten geweest?

Zo nee, bent u dan bereid om zo spoedig mogelijk dit systeem in te voeren en daartoe met andere provincies of overheden die dit systeem voeren en/of Arriva contact op te nemen.

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

René Dercksen