Weer slagschaduw Windmolenpark Houten

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Weer slagschaduw Windmolenpark Houten

Onderwerp: Weer slagschaduw Windmolenpark Houten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

De RUD is toezichthouder ter zake de windmolens in Houten. Naast de al aangetoonde geluidsoverlast, evenals de rammelende maatwerkvoorschriften, waaraan D66 wethouder Van Liere ook al lak had, trad er recentelijk weer slagschaduw op.

In de vigerende maatwerkvoorschriften is NUL-hinder opgenomen. Dat betekent dat onder geen enkele omstandigheid slagschaduw is toegestaan. Of het nu hard of zacht waait, de molens produceren in ieder geval slechts in maximaal 25 % van de tijd stroom, doet in het geheel niet ter zake.

De PVV fractie heeft de navolgende vragen:

1.
Erkent u dat op maandag 23 februari jl. weer slagschaduw is opgetreden in een deel van Houten als gevolg van het windpark Houten? (ja of nee volstaat).

2.
Is het juist dat ondanks dat slagschaduw in het geheel niet is toegestaan, de RUD weigert om te handhaven? (ja of nee volstaat)

3.
Indien de RUD weigert de maatwerkvoorschriften te handhaven, waarom hebben we dan een RUD?

4.
Waarom dienen gewone burgers zich wél aan de regels te houden en Eneco niet?

5.
Wat voor signaal geeft u aan de samenleving als windhandelaren die de samenleving al ernstig benadelen zich niet aan de regels dienen te houden?

6.
Bent u bereid de RUD zodanig te instrueren dat zij de maatwerkvoorschriften te allen tijde zal handhaven? Zo nee, bent u dan wel geschikt voor deze functie?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

René Dercksen