Energielandschappen

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Energielandschappen

Onderwerp: Energielandschappen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

In het Dagblad Trouw verscheen vandaag een artikel waarin het rapport van Ingeborg Thoral, adviseur ruimtelijke kwaliteit”, wordt aangekondigd: “energielandschappen”.

De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen.

1.
De opstelster van het rapport stelt vast dat “een overgang naar duurzame energie onafwendbaar is”. Op welke door haar opgedane wetenschappelijke kennis baseert de adviseur ruimtelijke kwaliteit zich om deze (onzinnige) conclusie te trekken, of roeptoetert zij slechts de “groene kerk” na ?

    1a.     Indien blijkt dat deze adviseur geen enkele wetenschappelijke onderbouwing kan         aandragen, bent u dan bereid haar op dit punt terecht te wijzen? Zo nee, waarom niet?

2.
Heeft de adviseur  kennis genomen van de ernstige overlast die de inwoners van Houten ervaren van de torenhoge subsidiemolens die daar geplaatst zijn? Zo nee, is dit rapport dan nog wel serieus te nemen?

3.
Heeft de adviseur uitgezocht hoeveel mensen er ’s-nachts wakker gaan liggen van de door haar voorgestelde molens en welke consequenties dat heeft voor het functioneren van die gezinnen? Zo nee, waarom niet?

4.
Heeft de adviseur kennis genomen dat in tal van Europese landen de afstand van windmolens tot woningen minimaal 1,5 kilometer dient te zijn ten einde overlast voor omwonenden te voorkomen? Zo neen, waarom  niet? Zo nee, acht u de adviseur dan wel geschikt voor deze taak?

 

5.
Bent u het met de PVV-fractie eens dat iemand die de titel “adviseur ruimtelijke kwaliteit” heeft en vervolgens voorstelt om het landschap van de provincie Utrecht te vernietigen, die titel zo snel mogelijk dient in te leveren? Zo nee, waarom niet.

6.
Bent u het met de PVV-fractie eens dat de door de adviseur voorgestelde vernietiging van het mooie Utrechtse landschade volstrekt onacceptabel is? Zo nee, waarom niet.

7.
Is dit niet dé gelegenheid om vast te stellen dat de functie “adviseur ruimtelijke kwaliteit” volstrekt overbodig is en bent u bereid die functie zo spoedig mogelijk te schrappen? Zo nee, waarom niet?

8.
Welke consequenties voor flora en fauna hebben het realiseren van zonneakkers?

    8a.
    Zolang dat niet vaststaat, bent u bereid om te voorkomen dat deze zonneakkers worden     gerealiseerd, of gaat u, net als bij ecoducten, gewoon door met de uitvoering zonder dat er     enige, of slechts zeer beperkt wetenschappelijk nut is aangetoond?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

René Dercksen