Electrische laadpunten

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Elektrische laadpunten

Onderwerp: Elektrische laadpunten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Op 13 november jl. publiceerde de provincie Utrecht het bericht dat het € 400.000,00 beschikbaar stelt voor de aanleg van elektrische laadpunten. Al eerder heeft de provincie bij gedragen aan het aanleggen elektrische oplaadpalen.

De PVV-fractie heeft dan ook wederom de navolgende vragen.

1.
Heeft de provincie gemonitord of en in welke mate er gebruik gemaakt wordt van deze eerder geplaatste laadpalen?

Zo nee, waarom niet? Past dat bij het hanteren van SMART-doelstellingen? Bent u bereid alsnog na te gaan of en in welke mate er gebruik gemaakt wordt van deze laadpunten? Zo nee, waarom niet?

Zo ja, dan krijgen wij graag inzage in deze gegevens.

2.
Indien blijkt dat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van deze laadpunten, bent u dan bereid om de subsidie van maarliefst € 400.000,00 zuur verdiend belastinggeld weer in te trekken? Zo nee, waarom niet?

3.
In een aantal gevallen zijn er laadpunten in de provincie geplaatst die voor omwonenden en winkeliers overlast opleverden, daar deze palen (een) parkeerplaats(en) in beslag namen terwijl er, zo blijkt uit berichten in de media, nooit van deze laadpalen gebruik wordt gemaakt. Kunt u ons garanderen dat, indien u van mening blijft dat er gemeenschapsgeld moet worden besteed aan het opladen van elektrische auto's, de laadpunten worden geplaatst daar waar winkeliers en omwonenden er geen overlast van ondervinden? Zo nee, waarom niet?

4.
Gemeten over de gehele levenscyclus van een auto is er niet of nauwelijks verschil tussen een conventionele auto of een elektrische auto voor wat betreft de uitstoot van broeikasgassen, zo blijkt uit Noors onderzoek. De productie van een elektrische auto gaat namelijk gepaard met een twee maal zo grote CO2 uitstoot dan een auto met een verbrandingsmotor. Elektrische auto's worden in het buitenland geproduceerd. Onderschrijft u dan ook de stelling dat elektrisch rijden slechts de uitstoot verplaatst en niet verminderd? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,

René Dercksen (PVV)