Ecoducten - vervolg

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen en Elly Broere
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Ecoducten

Onderwerp: Ecoducten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Met betrekking tot het door de provincie gevoerde beleid ter zake het verbinden van natuurgebieden stelde de PVV-fractie eerder vragen. Daar waar het aanleggen van grote en kleine ecoducten tot doel had de biodiversiteit te bevorderen bevestigt u dat er geen cijfermatige relatie te leggen valt. Dat ze goed werken voor mobiele soorten betekent, zoals het AD reeds publiceerde, dat er zo af en toe een ree gebruik van maakt.

1.
Nu er geen cijfermatige relatie te leggen valt tussen grote en kleine faunapassages ontvalt daarmee de reden om ecoducten aan te leggen? Dat was namelijk tevens de conclusie van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Die stelde vast dat ecoducten onvoldoende wetenschappelijk nut hebben. Bent u het met de PVV-fractie eens dat u miljoenen investeert aan dogma's, waarvoor elke wetenschappelijke grond ontbreekt. Zo nee, waarom niet?

2.
Graag krijgen wij een specificatie van alle kosten die in het Hart van de Heuvelrug zijn gemaakt voor het aanleggen van grote en kleine faunapassages (derhalve inclusief maar niet uitsluitend alle grondverwervingen, onteigeningen, bedrijfsverplaatsingen en alle kosten die daarmee gepaard gaan of gingen).

3.
Maakt de provincie kosten voor Hart van de Heuvelrug (bijvoorbeeld aan de infrastructuur) die niet aan het project worden doorbelast? Zo ja hoe hoog zijn die kosten en waaruit bestaan die kosten?

4.
Zijn er voor het aanleggen van de grote en kleine ecoducten bomen gekapt en/of is voorzien dat voor de nog aan te leggen grote en kleine ecoducten bomen dienen te worden gekapt? Zo ja, om hoeveel bomen gaat het?

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,

Elly Broere (PVV)
René Dercksen (PVV)