WAPENFEITEN van de provinciale fractie PVV Utrecht

De beelden van Jits Bakker behouden voor de Provincie Utrecht!

De PVV in de Prov.Utrecht heeft door vele gesprekken te voeren met de verantwoordelijke gedeputeerde en andere belanghebbende partijen, uiteindelijk bewerkstelligd dat de beelden verzameling van Jits Bakker voor het Utrechts Landschap en dus voor de mensen in de Provincie Utrecht behouden kunnen blijven.

Informatie Plicht

De PVV fractie van de Provincie Utrecht heeft weer een wapenfeit binnen gehaald op de afgelopen PS van jl. 12 december 2016

Wij hebben een motie ingediend die grondeigenaren en andere belanghebbenden in de Provincie Utrecht moet beschermen tegen onverwachte en onaangekondigde verlegging van de rode of groene contouren.

Onze motie verplicht Gedeputeerde Staten om bij verleggen van de rode contouren, alle belanghebbenden afdoende te informeren over deze plannen. Dat betekent dat een simpele aankondiging in de lokale krant niet voldoende is. Gedeputeerde Staten moet voorafgaand aan de besluitvorming schriftelijk alle belanghebbenden informeren omtrent de op handen zijnde plannen.

Deze motie is aangenomen!

Hier volgen de tekst van onze motie:

Overwegende dat:

de provincie bij de vaststelling en de herijking (maar ook tussentijds) van de PRS/PRV de rode en groene contouren kan verleggen;

dit grote gevolgen kan hebben voor grondeigenaren,

de overheid zo transparant mogelijk dient te functioneren.

Verzoeken GS:

Om bij de verschuiving van de rode en groene contouren grondeigenaren voorafgaand aan de besluitvorming direct, daarom schriftelijk, te informeren omtrent de op handen zijnde plannen.

En gaan over tot de orde van de dag

E.J. Broere – Kaal
Partij voor de Vrijheid Utrecht

 

 GROENE GOLVEN

De motie "Groene Golven" die de PVV indiende op de PS van afgelopen 31 oktober werd aangenomen! Met deze motie wordt GS verzocht onderzoek te doen op welke weggedeelten in de Provincie Utrecht Groene Golven zouden kunnen bijdragen aan de volgende doelstellingen:

  • Rustiger rijden en daarmee een veiliger verkeersbeeld scheppen
  • Door het ononderbroken rijden wordt de luchtkwaliteit verbeterd
  • En tegelijkertijd de capacitiet van het wegennet toe neemt 

De PVV fractie van de Provincie Utrecht is tevreden dat PS genoeg gezond verstand toonde om deze motie bijna unaniem aan te nemen.

 Eerlijk zijn over Zonnepanelen

De PVV is verheugd dat er weer twee successen kunnen worden toegevoegd aan de lijst met Wapenfeiten. Tijdens de Provinciale vergadering van 4 juli 2016 werd onze motie met als thema

Eerlijk zijn over zonnepanelen” aangenomen!

Doordat de bestaande bruteringregeling op dit moment in 2020 afloopt, krijgen eigenaren vanaf die tijd alleen nog de opbrengst van de stroom en niet alle lasten, netwerkkosten en dergelijke retour. De afloop van voornoemde regeling zal het beloofde rendement aanzienlijk drukken. Het resultaat hiervan zal op zijn minst een veel langere terugverdientijd zijn voor de eigenaren. Mogelijke andere financiële consequenties zijn niet in te schatten en hangt af van persoonlijke omstandigheden.

De PVV vindt dan ook dat de overheid en iedere andere bestuurslaag (Gemeenten) die met voorlichting over Zonnepanelen bezig zijn, hierover totaal eerlijk en transparant naar de burger moeten communiceren. Met name:

• Dat de bestaande regeling in het jaar 2020 stopt
• Er geen enkele zekerheid is dat de regeling zal worden verlengd
• Dat de beloofde terugverdien termijn dus beduidend langer kan uitvallen

De PVV is tevreden dat haar motie is aangenomen en hiermee in elk geval Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht dwingt hun adviesbeleid en communicatie naar de burger over zonnepanelen aan te passen.

Steun voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort

De PVV heeft al langere tijd geijverd voor het verkrijgen van steun van Provinciale Staten voor de uitbreiding en verbouwing van Kamp Amersfoort. Deze steun was zeer nodig om het “VERHAAL” van Kamp Amersfoort te borgen en te behouden voor de huidige en toekomstige generatie. Het “Verhaal” van Kamp Amersfoort is te belangrijk om verloren te laten gaan door de tand des tijds. Voor iedereen die nu leeft is het belangrijk te beseffen dat wat zich in de jaren 1940 – 1945 rondom Kamp Amersfoort heeft afgespeeld, zich nooit mag herhalen.

De PVV waardeert de toezegging van de gedeputeerde dat de voorgestelde uitbreiding en verbouwing van Kamp Amersfoort kan rekenen op de steun van GS nadat de PVV in mei 2015 hiertoe het initiatief nam.