Verklaring

 

VERKLARING

Naar aanleiding van de ontstane ophef over uitspraken van onze partijleider verklaart de Utrechtse PVV-fractie als volgt:

De fractie van de PVV in Provinciale Staten van Utrecht laat zich in haar doen en laten primair leiden door de belangen van de PVV-kiezers. De PVV is de enige partij die de problemen benoemt die ontstaan door de immigratie, de Islam, de groepen die de samenleving ontregelen, etc. Iedereen kent sinds de oprichting van de PVV onze standpunten en de bijbehorende context.

De PVV-fractie in de provincie Utrecht heeft nooit een groep mensen verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van een deel van de groep en zal dat ook nooit doen, hoe groot of klein dat deel van de groep ook is of welke achtergrond die groep ook heeft. Wij waren er van overtuigd en in die mening zijn wij gesterkt, dat dit ook nooit de intentie is geweest van de betrokken uitspraak. Wij wensen dan ook de feiten te scheiden van de hetze.

Wij onderschrijven het PVV-verkiezingsprogramma, waaronder het denaturaliseren van criminelen met een dubbel paspoort.

Wij blijven ons inzetten voor de kiezers die op de PVV hebben gestemd, kiezers voor wie de PVV vaak de laatste (politieke) strohalm is. Die laten wij niet in de steek.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

(Sir Winston Churchill)

PVV-fractie Provincie Utrecht

 

Energielandschappen

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Energielandschappen

Onderwerp: Energielandschappen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

In het Dagblad Trouw verscheen vandaag een artikel waarin het rapport van Ingeborg Thoral, adviseur ruimtelijke kwaliteit”, wordt aangekondigd: “energielandschappen”.

De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen.

1.
De opstelster van het rapport stelt vast dat “een overgang naar duurzame energie onafwendbaar is”. Op welke door haar opgedane wetenschappelijke kennis baseert de adviseur ruimtelijke kwaliteit zich om deze (onzinnige) conclusie te trekken, of roeptoetert zij slechts de “groene kerk” na ?

    1a.     Indien blijkt dat deze adviseur geen enkele wetenschappelijke onderbouwing kan         aandragen, bent u dan bereid haar op dit punt terecht te wijzen? Zo nee, waarom niet?

2.
Heeft de adviseur  kennis genomen van de ernstige overlast die de inwoners van Houten ervaren van de torenhoge subsidiemolens die daar geplaatst zijn? Zo nee, is dit rapport dan nog wel serieus te nemen?

3.
Heeft de adviseur uitgezocht hoeveel mensen er ’s-nachts wakker gaan liggen van de door haar voorgestelde molens en welke consequenties dat heeft voor het functioneren van die gezinnen? Zo nee, waarom niet?

4.
Heeft de adviseur kennis genomen dat in tal van Europese landen de afstand van windmolens tot woningen minimaal 1,5 kilometer dient te zijn ten einde overlast voor omwonenden te voorkomen? Zo neen, waarom  niet? Zo nee, acht u de adviseur dan wel geschikt voor deze taak?

Lees verder

Nationale Herdenking op 4 & 5 mei

PERSBERICHT

De PVV-fractie in de provincie Utrecht doet een beroep op de burgemeester van Utrecht om bij de komende dodenherdenking in de Utrecht in de stad alleen de Nederlandse en eventueel de Utrechtse vlag te hijsen. In de wijk Hoograven werd er de afgelopen jaren ook de Marokkaanse vlag gehesen.

Het 4-5 mei comité omschrijft de Nationale Herdenking als volgt: Op 4 mei herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

Fractievoorzitter René Dercksen: "Nederland is bevrijd door de Amerikanen, Britten, Canadezen en Polen. Marokkanen of Noord Afrikanen hebben in Nederland in het geheel geen krijgshandelingen verricht. Waarom er dan ook een Marokkaanse vlag moet worden gehesen is een volstrekt raadsel. De Nationale Dodenherdenking is belangrijk om de herinnering aan vooral de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Aan deze geschiedvervalsing moet dan ook gauw een einde komen.

René Dercksen

Fractievoorzitter PVV Provincie Utrecht

Windpark Houten

PERSBERICHT

PVV Utrecht vraagt AFM goedkeuring prospectus "Windpark Houten" te heroverwegen.

Tegen de wil van een zeer grote meerderheid van de inwoners heeft Eneco in Houten toch een drietal megawindmolens geplaatst. Nu heeft Eneco een prospectus op de markt gebracht voor beleggers waarin wordt gesuggereerd dat de windmolens in goed overleg met de inwoners zijn geplaatst en waarin staat dat Eneco geen kennis heeft van eventuele rechtszaken.

Fractievoorzitter René Dercksen:"Het is algemeen bekend dat Gigawiek, die vele inwoners van Houten vertegenwoordigt, diverse procedures heeft lopen: bij het Europese Hof van Justitie en bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Tevens heeft men Eneco aansprakelijk gesteld voor alle kwalijke gevolgen van het windpark. Het lijkt er dus sterk op dat Eneco niet alleen maling heeft aan de inwoners van Houten, maar ook aan kandidaat beleggers door hen op zijn minst onvolledig te informeren".

De Utrechtse PVV fractie hoopt dat de AFM Eneco zal opdragen de kandidaat beleggers volledig te informeren en roept de Gemeenteraad van Utrecht op om lering te trekken uit de overlast die de inwoners van Houten ervaren en om de plannen om subsidiemolens te plaatsen op bedrijvenpark Lage Weide onmiddellijk te schrappen.
René Dercksen

 

Autoriteit Financiële Markten
Per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betreft: Prospectus Windpark Houten
Utrecht, 6 augustus 2013

Geachte dames en heren,
Ons kwam het prospectus "Windpark Houten" (AFM registernummer 11756) onder ogen, waarin naar onze mening feitelijke onjuistheden zijn opgenomen. Informatie die betrokken beleggers op het verkeerde been zou kunnen zetten.

1. Op bladzijde 24 van genoemd prospectus staat het volgende:
6.5. Rechtszaken en arbitrages
De Uitgevende Instelling is niet bekend met enige overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar weten van de Uitgevende Instelling, hangende zijn of kunnen worden ingeleid) over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden, welke een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of de rentabiliteit van de Uitgevende Instelling en/of de groep van vennootschappen waarmee zij is verbonden.

Navraag bij de Stichting Gigawiek, de belangenorganisatie van 800 aangesloten huishoudens in Houten, leert ons het volgende (deze informatie is eveneens terug te vinden op de website van Gigawiek):

Tegen de afgegeven vergunningen, evenals tegen de opgelegde maatwerkvoorschriften, lopen nog diverse procedures. Tegen de afgegeven bouwvergunning is medio 2012 door een groep van meer dan 100 omwonenden een procedure aangebracht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het EHRM doet naar verwachting in 2014 uitspraak.

Tegen de opgelegde maatwerkvoorschriften, die volgens meer dan 200 omwonenden niet verrijkend genoeg zijn en volgens hen bovendien ruimer zijn dan bedoeld in Europese wet- en regelgeving, is in april 2013 een procedure aanhangig gemaakt bij de bestuursrechter. Eneco is hierover door de gemeente Houten geïnformeerd. Omwonenden hebben aangegeven deze zaak te voeren tot aan het Europees Hof, maar eerst dient nog in oktober de zaak bij de bestuursrechter, waarna deze nog open staat voor beroep bij de Raad van State. Dit proces zal nog minstens een jaar duren en pas daarna volgt de stap naar het EHRM, waar zaken gemiddeld 2-3 jaar duren.

Voorts heeft de Stichting Gigawiek zowel de gemeente Houten als Eneco in december 2012 aansprakelijk gesteld en heeft hen aangegeven dat na het in bedrijf stellen van het windpark, geluidsmetingen zullen volgen, welke in een nieuwe procedure gebruikt wordt die bij het Europees Hof van Justitie aanhangig wordt gemaakt, met als inzet om de vergunning van Windpark Houten in strijd met internationale verdragen te laten verklaren. Dit is geen nieuwe informatie en deze is volgens voorzitter Maurice bakker van Stichting Gigawiek eveneens besproken met de heer Bosch (projectontwikkelaar Windpark Houten) en mevrouw Van den Heuvel (communicatie adviseur) in een gesprek in september 2012, ruim voor de datum van het verschijnen van het genoemde prospectus.

2. Op bladzijde 13 staat dat de provincie een benodigde vergunning zou hebben verstrekt. Dat is onjuist, de provincie verstrekt geen vergunningen voor windmolens onder de huidige wetgeving.

Lees verder

Asbestdebacle

Op 17 juni jl. voerden wij in Provinciale Staten het debat over het asbestdebacle. GS stapelden fout op fout bij het saneren van het oude provinciehuis, wat resulteerde in een strop van minimaal € 6 miljoen. Had echter de provincie zich aan de wet gehouden, ja u leest het goed, had de provincie zich aan de wet gehouden en zou men een asbestbeheersplan hebben gehad, dan waren de kosten voor het saneren van het oude provinciehuis, naar schatting nog eens € 2 miljoen lager uitgevallen. Kortom, door wanbeleid mag de belastingbetaler zo'n € 8 miljoen extra betalen. Daarnaast en wellicht nog belangrijker: dan hadden werknemers van de provincie, maar ook van externe bedrijven geen gezondheidsrisico's gelopen, hoewel gelukkig de risico's klein gebleven zijn.

De PVV fractie trok in december 2012 al conclusies op basis van eigen onderzoek.  Onderzoek dat wij moesten doen met flarden aan informatie die wij van GS kregen, maar vooral informatie die wij van buiten vergaarden. Telkens trokken wij aan de bel. De conclusies werden uiteindelijk door onderzoeker Twijnstra Gudde onderschreven.

De Gedeputeerde, de heer Krol, ook bekend van het Edelhertencorridor waar nauwelijks edelherten op mogen was verantwoordelijk voor dit dossier. Nu zou een gemiddelde inwoner van de provincie wel denken dat er passende personele maatregelen zouden zijn genomen. Welkom bij de overheid. De coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks) hielden de Gedeputeerde in het zadel. Sterker nog ondanks dat die partijen nauwelijks op enige inspanning waren te betrappen in dit dossier, vroegen zowel VVD als CDA zich af of provinciale staten niet mede debet waren aan het debacle. GroenLinks oordeelde op een bekende wijze: fout maar niet ernstig  Of misschien toch wel ernstig, maar voor deze keer zien wij het door de vingers.

En D66, Duaal66, vond dat de aankoop van het nieuwe provinciehuis goed was verlopen waardoor de Gedeputeerde op een ander dossier wel deze € 6 tot € 8 miljoen mocht verspillen.

De coalitiepartijen hebben hiermee PS gedegradeerd tot een applausmachine voor falend bestuur en verzaken zij hun democratische plicht. Over iets minder dan 2 jaar staan ze ongetwijfeld weer om uw stem te bedelen.

Subsidiemolens

Zoals bekend is de PVV tegen windmolens. Het is zo'n beetje de minst efficiënte en daarmee de meest dure manier van energieopwekking die de belastingbetaler jaarlijks miljarden kost. Daarnaast schaadt het de gezondheid van de mens, geeft de slagschaduw overlast, tast het de waarde van woningen en bedrijfspanden aan, sterven er vogels en ontsieren zij het landschap. Ook worden ze gemaakt van metalen die net zo eindig zijn als fossiele brandstoffen, terwijl volgens de laatste ramingen de mens nog eeuwenlang de beschikking zal hebben over fossiele brandstoffen.

Enige tijd geleden wezen wij de actiegroep Gigawiek op het bestaan van de Aarhus convention.  Nadere uitleg over dit verdrag op Wikipedia Gigawiek komt op voor de belangen van de bewoners van Houten daar waar de gemeenteraad hen in de kou liet staan. Zij strijden tegen 3 torenhoge Eneco-subsidiemolens. Daar waar in andere EU landen een minimale afstand is vereist van 1,5 km tot bebouwing worden de molens in Houten aan de rand van de bebouwde kom gebouwd. Onverantwoord.

Gigawiek stapte naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens én naar het Europese Hof van Justitie, waarbij men een beroep doet op deze Aarhus Convention. De voortekenen lijken gunstig, zo is op hun site te lezen.

Ook andere belangengroepen, waaronder Buren van Lage Weide, wezen wij op de juridische mogelijkheden om zich te verdedigen tegen de overlast van windmolens en uiteraard de geldverspilling.

In Provinciale Staten bleek de PVV als enige tegen windmolens te zijn in de provincie Utrecht. De belangen van de burgers worden daar dus niet gediend, vandaar dat de PVV-fractie ook buiten de statenzaal voor hen blijft opkomen.