Dodenherdenking 4 -5 mei viering

AANTEKENEN 

Gemeente Utrecht
T.a.v. de burgemeester mr. J.H.C. van Zanen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Utrecht, 9 april 2015

Betreft, Dodenherdenking

Geachte heer Van Zanen,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Vorig jaar attendeerden wij u er op dat bij Nationale dodenherdenking in Hoograven de Marokkaanse vlag werd gehesen. De PVV-fractie in Utrecht en velen met ons spraken daarover haar verontwaardiging uit.

Eerder verschenen er berichten in de media als zouden Marokkanen bij de bevrijding een rol hebben gespeeld. Historici hebben die lezing eenduidig naar het rijk der fabelen verwezen.

U wees er in uw reactie vorig jaar op dat het een ieder vrij staat om te herdenken wie men wil. Dat spreekt voor zich, maar het Nationaal Comité 4 en 5 mei is helder wat de doelstelling is van deze Nationale dodenherdenking:

Tijdens deze dodenherdenking worden om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Dat is dan ook de reden dat er geen vlaggen worden gehesen van andere landen.

Op 19 mei wordt jaarlijks op de Franse militaire begraafplaats in Kapelle aandacht besteed aan de gevallen Franse soldaten, waaronder ook een aantal Noordafrikaanse soldaten die in 1940 aanspoelden op de Nederlandse kust . Soldaten die echter geen enkele krijgshandeling in Nederland hebben verricht.

In Holten worden jaarlijks op 12 april gevallen Canadezen herdacht die Apeldoorn bevrijdden. In Margraten herdenken wij jaarlijks op 25 mei meer dan 8.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen. 6 miljoen Joden kwamen om gedurende de tweede wereldoorlog. Met andere woorden: als we al vlaggen zouden moeten hijsen van andere landen, dan komen andere landen daar wél voor in aanmerking.

Wij verzoeken u daarom wederom met klem er op toe te zien deze waardevolle Nederlandse traditie in ere te herstellen en er voor zorg te dragen dat dit jaar op alle plaatsen in uw stad bij dodenherdenking slechts de Nederlandse vlag wordt gehesen, eventueel vergezeld met de vlag van uw stad, de Utrechtse.

Graag vernemen wij dan ook of en hoe u daarop deze keer wel wenst toe te zien.

Met vriendelijke groet,
Namens de PVV-fractie in de Provincie Utrecht

R.G.J. Dercksen

CC
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR AMSTERDAM

OV - Geweld

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: OV-geweld

Onderwerp: OV-geweld

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Sinds december 2014 koppelen Arriva en de politie in de gebieden waar Arriva bus- en treinverkeer verzorgt hun gegevens. In Zuid-Holland is daardoor het aantal opgeloste zware geweldsdaden in bus en trein met 50 % gestegen, tot 80%. Zeer aansprekende resultaten. Het idee is zo simpel en goedkoop dat de vraag rijst waarom niemand dit niet eerder bedacht heeft.

Arriva stelt het systeem "om niet" aan een ieder ter beschikking, daar men niet wil concurreren op veiligheid.

De PVV fractie heeft de navolgende vragen:

1.
Worden de gegevens van alle geweldsincidenten in het openbaar vervoer in de provincie Utrecht gekoppeld aan de politiegegevens?

Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten geweest?

Zo nee, bent u dan bereid om zo spoedig mogelijk dit systeem in te voeren en daartoe met andere provincies of overheden die dit systeem voeren en/of Arriva contact op te nemen.

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

René Dercksen

Interpellatiedebat Windmolens Vervolg

Interpellatiedebat windmolens vervolg

De PVV-fractie heeft op 29 september jl. wederom de windmolenproblematiek aan de orde gesteld in provinciale staten. De PVV kwam met 4 voorstellen.

Overlast Houten
De PVV bevroeg de Gedeputeerde naar de resultaten van de metingen die door onderzoeksbureau Peutz i.o. de gemeente zijn gedaan. Gedeputeerde De Vries (D66) meldde dat de metingen aangaven dat de normen niet zijn overschreden en dat er dus niets aan de hand was.

Echter de meetrapporten gaven aan dat er wel degelijk forse overschrijdingen hadden plaatsgevonden en dat Eneco een bestuurlijke waarschuwing had gekregen. Na de nodige achterkamertjes politiek werd echter deze waarschuwing om volstrekt onduidelijke redenen door wethouder Van Liere (ook D66) weer ingetrokken.

Lees verder

Interpellatiedebat windmolens

Interpellatiedebat windmolens

De PVV-fractie in Provinciale Staten van Utrecht heeft voor 29 september a.s. een interpellatiedebat aangevraagd over de ellende die windmolens in de provincie Utrecht veroorzaken.

De PVV-Utrecht zal er voor pleiten dat de rol van de bewoners groter wordt en niet meer kan worden genegeerd, dat windmolens op grotere afstand van woningen worden geplaatst, zoals in tal van landen al gebruikelijk is en dat er streng toezicht is op de naleving van de voorschriften.
Fractievoorzitter René Dercksen: "Er staan windmolens op korte afstand van woningen waar mensen overlast van ervaren, woningen worden minder waard, maar de bewoners worden niet gehoord en serieus genomen. Het lijkt er op dat Eneco de plaats van het gemeentebestuur in Houten, Nieuwegein en Vianen volledig heeft overgenomen. Daar willen we wat aan doen."

De les van alle partijen van de bijeenkomst van de bewonersorganisatie op 22 september jl. was dat de bewoners eindelijk gehoord dienen te worden. "Wij bieden die partijen maandag de mogelijkheid de daad bij het woord te voeren. Ik laat me graag verrassen, maar ik vrees dat ze de bewoners een dag later al weer vergeten waren" aldus René Dercksen.

Open brief aan Burgemeester Naafs van Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

T.a.v. de burgemeester de heer G.F. Naafs
Postbus 200
3940 AE DOORN 

 

Utrecht,                        19 mei 2014

 

Betreft,                         Asielzoekerscentrum Overberg

 

Geachte heer Naafs,

Naar aanleiding van berichten in de media dat er in uw gemeente, te weten in Overberg, een groot asielzoekerscentrum zal worden gevestigd vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Lees verder

Ombudsman

Ombudsman

Op 14 juni 2014 vroeg de PVV-fractie aandacht voor een varkenshouder in Woudenberg. Hij vroeg   compensatie voor de door hem gemaakte advieskosten, toen bleek dat de provincie de door haar geïnitieerde plannen  om hem te laten verhuizen  weer schrapte.

De provincie weigerde hem deze kosten te vergoeden, waarna de varkenshouder de Ombudsman aan zijn zijde vond die het handelen van de provincie als onredelijk en niet behoorlijk betitelde. Vorig jaar verweerde de Gedeputeerde zich met het argument dat er 75 vergelijkbare gevallen à € 10.000,00 waren en dat daarmee het risico voor de provincie € 7,5 ton zou bedragen.

Uit onderzoek bleek dat noch het aantal vergelijkbare gevallen juist was, noch het bedrag van €10.000,00 per geval. Daarnaast stelde de ombudsman vast dat precedentwerking geen juridische grond is om een schadevergoeding te weigeren en verzocht hij de provincie zich te houden aan de “schadevergoedingswijzer”. Dat is de handleiding voor overheden om schadevergoedingen te beoordelen.

De Gedeputeerde had echter geen boodschap aan alle (juridische) argumenten van de Ombudsman en bleef van mening dat de hardwerkende ondernemer maar naar de rechter moest gaan, wetende dat hij als Gedeputeerde uit de portemonnee van de belastingbetaler een dure advocaat kan betalen, terwijl deze ondernemer daar hard voor moet werken. Kortom, een staaltje onvervalste oude politiek.

Nog onthutsender was het dat onze motie die de provincie opriep om zich te houden aan de “schadevergoedingswijzer” van de Ombudsman, die overheden oproept om vooral redelijk te zijn, alleen door de CU, PvdD en de SP werd gesteund. Goed om te onthouden als u zich afvraagt wie zich nu wel en wie zich nu niet achter de (hardwerkende) burgers en ondernemers in onze provincie schaart.

René Dercksen, Fractievoorzitter PVV Provincie Utrecht