Interpellatiedebat Windmolens Vervolg

Interpellatiedebat windmolens vervolg

De PVV-fractie heeft op 29 september jl. wederom de windmolenproblematiek aan de orde gesteld in provinciale staten. De PVV kwam met 4 voorstellen.

Overlast Houten
De PVV bevroeg de Gedeputeerde naar de resultaten van de metingen die door onderzoeksbureau Peutz i.o. de gemeente zijn gedaan. Gedeputeerde De Vries (D66) meldde dat de metingen aangaven dat de normen niet zijn overschreden en dat er dus niets aan de hand was.

Echter de meetrapporten gaven aan dat er wel degelijk forse overschrijdingen hadden plaatsgevonden en dat Eneco een bestuurlijke waarschuwing had gekregen. Na de nodige achterkamertjes politiek werd echter deze waarschuwing om volstrekt onduidelijke redenen door wethouder Van Liere (ook D66) weer ingetrokken.

Ondank het verzoek van een aanzienlijk deel provinciale staten om nu alsnog de bewoners serieus te nemen bleef de Gedeputeerde dat halsstarrig weigeren. Wel zou hij het gesprek aangaan met de gemeente Houten. Die moeite kan hij zich besparen want de bewoners hebben geen enkel vertrouwen meer in het gemeentebestuur.

De PVV-motie om nu onafhankelijk en over een representatieve periode te meten, zonder beïnvloeding van Eneco, werd verworpen. Voor stemden: PVV, CU, SP en PvdD. Tegen onafhankelijke metingen stemden: VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en 50Plus.

Aarhus Convention
De PVV-fractie wil dat de provincie toetst of zij maar ook de gemeenten die provinciaal beleid van duurzame energie uitvoeren zich thans houden aan de Aarhus Convention. Een verdrag dat de overheid verplicht inwoners volledig, vooraf en onafhankelijk te informeren over milieu-aangelegeheden, waaronder begrepen, geluidsoverlast, radiatie, landschap en gezondheid. De PVV-fractie hield de motie aan daar de Gedeputeerde Krol (CDA) aangaf intern een dergelijke toets te zullen uitvoeren. De PVV wacht de berichten af, maar overweegt om zelf een hoogleraar international recht in te schakelen.

NLVOW
De PVV-fractie stelde Gedeputeerde Staten voor om de gedragscode van de NLVOW (omwonenden windturbines) te onderschrijven en deze ook positief te adviseren aan gemeenten en het IPO. De Gedeputeerde Krol gaf aan dat hij de NLVOW als serieus gesprekspartner wilde uitnodigen, waarop de PVV-fractie de motie introk. Het lijkt er dan ook op dat wij de omwonenden een serieuze plek hebben kunnen bieden aan tafel bij de provincie. Wij blijven dat proces kritisch volgen.

Afstand windturbines tot woningen
In Duitsland geldt intussen de H10 regeling. Windturbines dienen minimaal op een afstand te staan van 10 keer de hoogte van de windturbine. In Denemarken gelden vanaf 2012 veel strengere geluidsnormen dan in Nederland. Beide landen hebben veel ervaring met windturbines en daardoor ook met de enorme overlast en landschapsvernietiging. Mensen worden letterlijk ziek door windmolens. Reden om de afstand tot woningen van de windturbines op minimaal 2 km te zetten. Onze motie werd door geen enkele partij ondersteund. Ook de VVD was weer niet thuis. Zij vonden, ondanks hun eigen provinciale verantwoordelijkheid, het Energieakkoord belangrijker dan de belangen van o.a. de omwonenden en het landschap.

E.e.a. betekent overigens niet dat de PVV voor windmolens is, integendeel. De PVV is mordicus tegen windmolens, de kosten van energie zullen voor huishoudens exploderen, waarmee aan economie en werkgelegenheid grote schade zal worden aangericht. Ook blijkt dat windmolens per saldo niet bijdragen aan een vermindering van de CO2 uitstoot, terwijl ook nog eens onduidelijk is welke invloed CO2 precies heeft op het klimaat. Het wordt al 18 jaar niet warmer op aarde en de ijskappen op zowel Noord als Zuidpool laten een enorme groei zien. 

Zie volgende grafiek:

En ook deze grafiek:

 

De PVV-Utrecht zal zich blijven verzetten tegen de plaatsing van windmolens in onze Provincie!